Aš, Binkauskas Vytautas, Juozo, gim. 1933 m.

1991 01 13 naktį apie 2.20 val. pakėlė iš miego patrankų šūviai Kosmonautų prospekte. Paskambinęs svainiui Startai Klemensui su kaimynu išėjau iš namų. Žmonės bėgo iš visų kiemų, gatvių prie Televizijos bokšto. Sudervės g., prie vaikų darželio Nr. 141, mačiau, kaip pirmas tankas sulaužė smėlio barstymo mašiną, per ją važiavo visa kolona tankų. Tie patys atakavo Televizijos bokštą iš rytų pusės, stumdami dainavusius taikius bokštą apglėbusius žmones. Kol prasibroviau tarp žmonių iki bokšto, tankai jau buvo prie įėjimo į bokštą, o desantininkai apšaudydami varė žmonių masę nuo tankų. Kareiviai, nubaidę žmones už 10–15 metrų, laikinai sustojo. Pirmoje eilėje stovėdamas mačiau, kaip iš dešinės šaudė kareiviai į žmonių kojas bei virš galvų. Prieš mus stovinčius kareivius gėdinome, prašėme liautis šaudyti į taikius žmones, bet po jų vadų komandos desantininkai vėl puolė beginklius žmones stumti – varyti toliau nuo bokšto, nuo tankų. Mes nenorėjome trauktis, baugindami patrankų šūviais, priekinių kareivių grūmojimais bei trankymu automatais privertė trauktis, tuo momentu sovietų kareivis trenkė man automato buože į veidą. Po sutrenkimo susvyravęs pajutau, kad kraujuoju. Atsipeikėjęs vėl norėjau grįžti, bet nepažįstamos mergaitės stabdė, nes bijojo, kad įsikarščiavęs nepulčiau desantininko. Susitaręs su jomis, išėjau į priekį, kur pamačiau tą patį kareivį, parodžiau jam, ką jis man padarė. Kareivis tylėjo kaip ledinis. Pasijutęs blogiau, nuėjau prie greitosios pagalbos, man skubiai suteikė pagalbą, tuo tarpu jau nešė ir nešė sužeistuosius, kraujais pasruvusius žmones, tai aš mačiau.

Po apytiksliai 1 val. grumtynių tankų dalis nuo bokšto pajudėjo Kosmonautų pr. miesto link. Žmonės, šaukdami, kad jau tankai važiuoja prie AT, bėgo link AT, nes jau supratome – bokštas užimtas. Mane pavežėjo iki AT “Žigulių” vairuotojas, čia susibūrusiems žmonėms pranešėme apie įvykį prie bokšto. Visi laukėme dar vieno žiaurumo, bet iki ryto taip ir nesulaukėme.

1991 m. sausio 21 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 3
Lapų Nr. 25–27