Paliudijimas dėl Spaudos rūmų apšaudymo

Kada aš atėjau, prie rūmų jau stovėjo tankai, mes susirinkę dar norėjom kalbėtis su kareiviais, bet jie į mus reagavo atstatę šautuvus. Staiga žmonės sušuko, kad dar atvažiuoja tankai. Žiūriu – trys tankai dideliu greičiu pasuko už Spaudos rūmų tarp skaičiavimo centro ir apsisukę vėl atsistojo priešais paradines duris. Tiksliai negaliu pasakyti, ar iš anksčiau stovinčių, ar iš dabar atvykusių buvo paleista salvė iš didelio pabūklo, po kiek laiko pradėta šaudyti iš mažesnių. Žmonės pradėjo sklaidytis išsigandę, nes vieni kalbėjo, kad šaudo iš tuščių, o kiti sakė, jog buvo paleista ir iš tikrų mažesnių pabūklų. Jie šaudė į viršų. Po kiek laiko aš pasitraukiau iš tos vietos, bet einant visą laiką dar girdėjau šaudant.

1991 m. sausio 19 d.

 

LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 2
Lapų Nr. 8–9