Iš namų išėjau apie pusę antros nakties (iš sausio 12 d. į sausio 13.), kai išgirdau radijo pranešimą, kad prie TV bokšto artinasi tankai, ir pasigirdo pirmieji sprogimai. Ant Sudervės g. viaduko stovėjo tankai ar tanketės. Žmonės buvo apstoję pirmąjį tanką ir neleido jam važiuoti. Kažkas iš minios patarė kuo daugiau žmonių rinktis arčiau TV bokšto. Pro padarytą tvoroje skylę nubėgau prie pat bokšto. Bebėgdama per laukymę mačiau, kaip kalnu iš kitos pusės kyla tankai. Kai pribėgau prie bokšto, žmonės, stovėję ant šaligatvio, buvo labai glaudžiai susikabinę rankom. Pirmose eilėse stovėjo vyrai. Pribėgus vyrai pakėlė rankas, praleido į priekį ir pasakė: “Moterys stokit į vidurį, jūs skanduosite”. Nepraėjo nė kelios sekundės ir bokštas buvo apsuptas tankečių. Žmonės, susikabinę rankomis, skandavo, tarsi norėdami perrėkti tankų riaumojimą. Tankai pradėjo šaudyti. Po kiekvieno trenksmo mums už nugarų byrėjo langų stiklai. Žmonių minia siūbavo, jautėsi, kad kažkas mus stumia nuo šaligatvio ant kelio, kur stovėjo tankai. Man iš dešinės (ties įėjimu į TV bokštą) žmonių šiek tiek praretėjo ir mačiau, kaip kareiviai švaistėsi lazdom ar kuo kitu ir vaikė žmones nuo bokšto. Kažkoks vyras pasakė: “Traukitės, nejau nematote, kas dedasi”. Pasitraukiau ant žolyno ir atsisukusi mačiau, kaip iš bokšto ne tai leidosi, ne tai krito, ne tai šoko jaunuolis. Ant kelio stovėję tankai pradėjo važinėti ir sukinėti vamzdžius. Aplinkui šaudė ir sproginėjo. Tankai švietė prožektoriais ir važinėjo po pievą vaikydami žmones ir stumdami juos prie tvoros. Vis dažniau pasigirsdavo šauksmas: “Gydytoją”. Girdėjau, kaip vyrai komentavo, kad šaudo ne tik iš tuščių (pagal šūvio garsą). Per išlaužtą tvorą pasitraukiau ant šlaito ir žiūrėjau, kaip žmonės neleido važiuoti tankui. Šūviai ir sprogimai netilo. Mačiau, kaip per tiltą atėjo didelė grupė žmonių, apsivilkusių civiliai. Vienas turėjo garsiakalbį. Jie drąsiai per žmonių minią nuėjo bokšto link. Mačiau, kaip žmonių minia juos sulaikė, bet buvau per toli ir didesnių incidentų nemačiau.

Apačioje stovėję tankai sukinėjo vamzdžius ir daužė aplink stovėjusioms mašinoms (autobusas, lengvoji mašina) langus, leido dūmus.

1991 m. sausio 23 d.
LVNA
Fondo Nr. 9
Apyrašo Nr. 1
Bylos Nr. 1
Lapų Nr. 5–6